Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az állami költségvetésben a pápateszéri téli gazdasági iskolára vonatkozó rendelkezések kivonatai:

Az állami költségvetésben a pápateszéri téli gazdasági iskolára vonatkozó rendelkezések kivonatai:

Az állami költségvetésben a pápateszéri téli gazdasági iskolára vonatkozó rendelkezések kivonatai:

 

EGYÉB -JELENTÉSEK.

11. Az előbb emiitett törvényszakasz alapján indokolást igényel, hogy a téli gazdasági iskolákra s azok felszerelésére az 1926/27. évben engedélyezett hitelből— mely hitel a pénzügyminiszter ur által 1927. évi február hó 23.-i kelettel a képviselőház elé terjesztett jelentés szerint nyolc téli gazdaságiiskola épitésére és felszerelésére szolgált — a kecskeméti gazdasági szaktanitónőképző intézetnek női gazdasági iskolák és háztartási vándortanfolyamok felszerelési költségeire 46.000 P utalványoztatott. Tervbe vétetett ugyanis a gazdaleányok háztartási irányban leendő kiképzését célzó tanfolyamok

tartása különböző vidékeken. E vándor tanfolyamok igen szép eredménnyel* végződtek, miért is azoknak fejlesztése, szaporítása kivánatos.

Indokolást igényel továbbá, hogy a szóbanforgó hitel terhére a következő államsegélyek utalványoztattak :

….

a pápateszéri téli gazdasági iskola felszerelésére 6.000 P ;

…..

E segélyezések indoka az, hogy a felsorolt magániskolák nagymértékben hozzájárulnak a tárca szakoktatási programmjának megvalósításához és jelentékenyen tehermentesítik a tárcát a tekintetben, hogy az emiitett helyeken nagyobb költséget igénylő állami gazdasági iskolát állítson fel.

 

 

27. Az 1897 : XX. t.-c. 22. §-a értelmében indokolást igényel, hogy a gazdasági szakoktatási intézmények fejlesztésére az 1928/29. évben engedélyezett 1,760.000 P hitelből az előiranyzat indokolásának c) pontja alatt a tangazdaságok részére traktorok és egyéb gépek beszerzésére, talajjavításokra és takarmányozási kísérletekre számításba vett 110.000 P-n felül az ugyanazon

hitel indokolásának a) pontja alatt a téli gazdasági iskolákra és azok felszerelésére előirányzott 1,000.000 P terhére az alábbi kiadások teljesíttettek

….

j) végül a pápateszéri magán téli gazdasági iskolának 8.007 P 80 f államsegély fizettetett ki.

A mezőgazdasági szakiskolákkal kapcsolatban felmerült építkezési, felszerelési, berendezési és halasztást nem tűrő tatarozási kiadások azért fedeztettek a téli gazdasági iskolák részére számításba vett hitel terhére, mert a téli gazdasági iskolák építkezése során az e célra szolgáló hitelkeretből nagyobb mérvű megtakarítást lehetett elérni azáltal, hogy az építkezési költségekhez az érdekelt községek és vármegyék jelentős természetbeni szolgáltatásokkal (tégla, homok, kavics stb.) járultak hozzá. Az igy megtakarított hitelösszegek a fenti kiadásokra az említett iskolák tancéljainak biztosítása érdekében használtattak fel. A pápateszéri magán téli gazdasági iskola pedig azért részesittetett államsegélyben, mert ez a magániskola jelentékenyen hozzájárul a tárca gazdasági szakoktatási programjának megvalósításához.

 

15. Az 1897 : XX. t.-c. 22. §-ában foglalt rendelkezések értelmében indokolást igényel, hogy a téli gazdasági iskolákra és azok felszerelésére az 1926/27. évben engedélyezett hitelből, mely hitel a pénzügyminiszter által 1927. évi február hó 23.-i kelettel a képviselőház elé terjesztett jelentés szerint nyolc téli gazdasági iskola épitésére és felszerelésére

szolgált, az 1931/32. évben az alábbi kiadások is fedeztettek :

….

/) a pápateszéri gróf Jankovich-Bésán Endre-féle téli gazdasági iskolának államsegély

fejében 12.013 P 18 f.

A mezőgazdasági szakiskolákkal kapcsolatban felsorolt kiadásokat az intézmények korszerű fejlesztése, felszerelése és jövedelmezőségének fokozása tette elkerülhetetlenül szükségessé. A keszthelyi gazdasági akadémia részére tankönyvekre engedélyezett kiadás oka az, hogy a téli gazdasági iskolák tankönyveinek megiratása és kiadása szükségessé vált s azoknak megírásával a keszthelyi gazdasági akadémia tanári kara bízatott meg. Az állatorvosi főiskola részére engedélyezett kiadás oka az, hogy a főiskola egyes klinikáinak felszereléseit azok rendeltetésszerű működésének biztosítása céljából múlhatatlanul ki kellett egészíteni s miután erre a célra más fedezet nem állott rendelkezésre, a szükséges költség e- hitel terhére fedeztetett. A pápateszéri gróf Jankövich-Bésán Endre féle téli gazdasági iskolának pedig azért utalványoztatott államsegély, mert ez a magániskola hatékonyan közreműködik a tárca gazdasági szakoktatási programjának megvalósításában.

 
 Statisztika

Most: 4
Összes: 76629
30 nap: 2614
24 óra: 76