Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fatimai nap 2009

Imafüzet

 

 1. Ének

Isten Anyja, hófehér virágszál 1-2. vszk.

 

 Bevezetés

Szobor megáldása

Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (EI. 17.)

 

 1. Ima a Fatimai Szűzanyához (közösen)

 

Fatimai Szűzanya! Mutasd meg, hogy jó anyánk vagy! Esedezz érettünk! Anyai jóságod hozott le közénk, hogy visszavezess minket Szent Fiadhoz. Bűneinkért engesztelést akarunk adni, hogy bocsánatot nyerjünk. Megfogadjuk, hogy nem bámtjuk meg többé Szent Fiadat, akit annyiszor megbántottunk, nehogy méltán haragudjék ránk és országát elvegye tőlünk. Kérd Szent Fiadat, a béke Istenét: Irgalmazzonnekünk! Felajánljuk magunkat szeplőtelen szívednek: fogadj el minket gyermekeidnek! Ámen.

 

 1. Ének

Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.

Őt, ki által Isten annyi szent malasztja szálla ránk.

Kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett,

Akihez a legparányibb bűn homály sem férkezett.

 

4..

Szeresd Uram, és vezesd azokat is, kiket az életben szeretek, és akik engem szeretnek. Áldd meg rokonaimat, áldd meg szeretteimet, hiszen azok az én lelkemhez tartoznak, és Te adtad őket nekem. Szeresd őket úgy, mint engem, hogy velük együtt szerethessünk Téged! Mindnyájuk felett őrködjék jóságos, atyai gondviselésed! Csendes békében, megértő szeretetben viseljük egymás terhét az egész életen át, hogy mindenkor a Te áldásod közöttünk maradjon. Szomorú szívvel gondolok, én Uram, azokra a szeretteimre, kiket a világból magadhoz szólítottál. Fáj a tőlük való ideiglenes elválás is, hiszen a szeretet erős köteléke kötötte össze szíveinket. Adj nekik örök nyugodalmat! Ámen!

 

 1. Ének

Amíg szívem dobog Szűz Mária,

nem szűnik szeretni téged soha.

Szívem szerelme, hódolat szaván

sóhajt fel hozzád: üdvözlégy anyám,

8.

Égi Édesanyánk! Tanítsd az édesanyákat, hogy a hit világosságával fogják fel anyai hivatásukat, a kibontakozó életet megmentsék, és a meglévőt kiteljesítsék sok imádsággal és áldozatos szeretettel Isten képmására neveljék. Kérünk, adj nekünk igazi családapákat, akik rendíthetetlen hittel a család oszlopai. Munkásságukkal, mint Szent József, gondoskodjanak a rájuk bízottakról és Isten felé irányítsák őket. Add, hogy minden családot összetartson a szeretet, a megbecsülés és szolgálatkészség, mint a názáreti Szent Családot. Szűzanyánk, tedd a mi szívünket tágassá, mely a jóakaratot támogatja, és betölti erénnyel és készséggel.

 

 1. Ének

Te vagy földi éltünk vezércsillaga,

Édes reménységünk, kegyes Szűzanya!

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,

Azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária.

 

10. (Közösen)

Fatimai Szűzanyám! Alázattal kérlek,  újítsd meg az én lelkemben a te szent látogatásodat. Jőjj, Édesanyám! Gyermeki vágyódással hív gyermeked! Életem utjai göröngyösek, tövisesek, lelkemet is megtépték, felsebezték már. Áldj meg engem, látogatásodra oly nagyon vágyó gyermekedet. Vezess, oltalmazz életem minden útján, hogy soha le ne térjek a szent ösvényről. Egykoron hozzád érjek a mennybe!

 

 1. Ének

(Dallam: Mondj szívem dalt…)

Hódolattal száll az ének, hozzád, édes Szűzanyánk!

Magasztalva áldunk téged, kegyes égi pátrónánk.

Téged dicsér mindörökre híveidnek szózata.

Köszönjük, hogy itt vagy köztünk fatimai Szűzanya.

 

12.

 Nem tör fel ajkunkról harsogó ária, csak egy halk imádság, üdvözlégy Mária.

E fohásszal sok-sok százezer magasztal, s méltó is vagy rá, mert teljes vagy malaszttal.

Csillagos glória koszorúzza fejed, egek Királynője, az Úr van teveled!

Az angyal is már e szavakkal üdvözölt, mondván, áldott vagy te az asszonyok között.

Nem fogható hozzád még királyi hölgy se, áldott vagy, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

Asszonyunk, Mária, hozzád folyamodunk, te légy közbenjárónk, te légy a gyámolunk.

Nincs semmi, mit Isten tőled megtagadna, mivel hogy te vagy azt Istennek szent Anyja.

Uradhoz, Fiadhoz imádkozzál értünk, bűnösökért, főként életünk vége táján, imádkozzál most és halálunk óráján.

 

 1. Ének

Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,

boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója.

Vigyázz reánk, édesanyánk,

angyaloknak kegyes királynéja,

angyaloknak kegyes királynéja.

 

 

 1. Betegek anyja.

 

Betegek Anyja, boldogságos Szűz Mária! Virrassz a földkerekség minden betegágya mellett:

 • azoké mellett, akik haláltusájukat vívják,
 • akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra,
 • akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
 • akiket senki sem ápol, mert nincs pénzük,
 • akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
 • akiknek pihenni kellene, de mégis dolgoznak,
 • akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
 • akik a hosszú éjszakát nyitott szemmel töltik,
 • akiket betegségükben még családi gondok is kínoznak,
 • akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
 • akik nem hisznek a túlvilágban, és Istent átkozzák, mert nem tudják, hogy Krisztus értük is szenvedett.

Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Ámen.

 

 1. Ének

Óh Mária, Isten anyja, énnekem is jó anyám.

Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és korán.

Bánatomban, örömömben, jó s balsorsban csak ezt zengem;

üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária.

 

16.  (Közösen)

Velem voltál, jó Szűzanyám, fájdalmamban vigasztaltál, átkaroltál, rám hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál! Te voltál a menedékem, fájdalomban segítségem, Szent Fiadat kérted szépen, adja vissza egészségem. Ó, Szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el! Kétségben ne hagyj, a szívembe békességet adj! S ha eljön az óra, hogy indulok a nagy útra térden állva leborulva, Szent Fiadat magasztalva sóhajtsam ki lelkemet, Szűzanyám, hogy veled legyek.

 

Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Keservét, a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáit gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen.

Szűz Szülője Istennek Engedd, hogy Tied legyek. Tied élet’ s halálban, Tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Anyám, Tebenned bízom és remélek, Anyám, Teutánad epedek! Anyám, Te, jóságos, kegyelmezz! Anyám, Te, hatalmas, védelmezz! Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas! Akarsz is segíteni, Ó, irgalmas! Kell is segítened, ó, hűséges! Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes! Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, Szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke! Föld reménye, mennynek ékessége! Ki kérte segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben! Biztosan állítom életben és halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban! Azért hiszem, és meghalok ezen hitemben Hogy veled leszek ó, Anyám fenn a mennyben. Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy tied legyek. Tied élet’ s halálban, tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

 

 1. Ének

Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.

Rólad szólnom édesség, szívem úgy meg illetted.

Hogy szerelmeddel fölbátorítál, kegyességeddel hőn ápolgattál. Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

 

 1. (Közösen)

Szobrodhoz jöttem, ó kegyes Szűzanyám, lelkem áhítozik szent vigaszod után. Tudom, szent ez a hely, leoldom a sarut, s könnyel hintem a port, merre visz az út. Beszennyezte a bűn az én árva lelkemet, melyért te szent Fiad kínt, s halált szenvedett. Azt akarom mosni búbánat könnyével, azzal is jóságod, s kegyelmed áraszt el. Mint szülő, megbocsát szíve gyermekének, bocsáss meg, s kegyelmét esd le rám az égnek. Vagy ha keresztekkel terhel meg sok bűnöm, csak te állj mellettem, panasz nélkül tűröm. Íme, most jó anyám, jobbulást ígérek, hogy a bűnt kerülöm, szolgálok az égnek. Lelkem enyhületet, s tisztulást vár ajkam. Vezess Szent Fiadhoz, vezess megtisztultan.

 

 1. Ének

Fatimai himnusz

 

Szép Iria tündöklött, május volt éppen
Te eljöttél Mária, mennyei fényben.
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

A Föld színét öldöklõ háború dúlja,
Mondd jó Anyánk, lesz-e még békesség újra?
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz
Kik gyötrõdõ lelkünknek hozzák a választ.
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

A jó hír halld így hangzik: ''lesz újra béke"
Ha szívetek szûntelen esdekel érte.
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

Az olvasót minden nap hûséggel végezd
S az Jézussal eggyé fûz, oltalmaz téged. 
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk
Hogy jóságod kelyhébõl Jézusnak éljünk.
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria.

Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,
Jaj ne hagyj el, oltalmad terjeszd ki reánk.
Ave, ave, ave Maria * Ave, ave ave Maria

 

 1. Elköszönő ima

Égi Édesanyánk! Földi életutun­kon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áldd meg otthonunkat, családunkat, községünket, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellensége­inket. Áldd meg kezünk munkáját. Térítsd szent Fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket s bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat és özve­gyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket. Gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat. Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét. Áldd meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot. Engedd, hogy Szent Ist­ván népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - égi Anyánk - szeressen és tiszteljen. és még sokszor meglát­hassuk angyali arcodat és hódol­hassunk szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.

 

Közösen:

Szűz Mária, Te vagy az én királynőm!
Testemet és lelkemet ma, mindennap és
halálom óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet,hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.

Ámen.
 

Uram, Jézus, szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten! Kinyitom életem kapuját  és befogadlak Téged, mint Uramat, Megváltómat! Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek. Ámen.

 

 

 
 Statisztika

Most: 3
Összes: 81539
30 nap: 1395
24 óra: 55