Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fatimai nap 2008

Imafüzet

 1. Ének:

Köszönteni jöttünk, óh, Mária

Néked hálát adni, Krisztus anyja.

Köszöntünk tégedet, Mária,

Mária, Úr Jézus szent anyja,

Angyalok királyné asszonya.

 

 1. Ima a Szűzanyához

Fatimai ima

 

 1. Ének:

(Dallam: Máriához, édes Szűzanyánkhoz…).

Rózsafényben, tündökölve jött fel

Mireánk e kedves nap,

Itt ragyog e drága Szűz előttünk,

Zengje minden szív és ajk.

Kármel hegynek tündöklő csillaga,

Skapuláré kinyílt szép rózsája.

Ölelj minket szentséges szívedre,

Te legjobb édesanya.

 

 1. Családjainkért

Mindenható Urunk Jézus, aki a családi otthont a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj a családoknak békességet és üdvösséget. egészséget, egyetértést és szeretetet. Irányítsd elöljáróikat a Te akaratod útjain, és a családok felka­rolására, hogy Téged mindenütt szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, és a rájuk bízottakat igaz szívvel szeressék. Őrizd meg Urunk a családi otthonokat minden bűntől és botránytól, és az ördög minden cselvetésétől, nyugtalanságtól. Uram, Te azt akartad, hogy gyermekeid a Te neved dicsőségére éljenek, küldd el hozzánk segítő kegyelmedet, hogy oltalmazzon és védjen, hogy családunk életével lelkünknek kárát ne valljuk. Urunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a Te jóságos, mindenkor segítő Szűz Anyádnak könyörgését és mindenszentek köz­benjárása által segítsd családjaink életét, hiszen Te ismered nehéz­ségeiket, világ Üdvözítője, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen

 

 1. Ének

Dicsénekem örvendve zengem,

királyi Szűzanyám, neked.

Ajándékot hozok szívemben,

Fogadd el, s meg ne vond kegyed.

Ha szenvedés ér itt e földön,

Fogadd el, néked áldozom;

Tudom, rám is gondolsz ott fenn,

Kegyes Szűz, tiszta liliom.

 

 1. Édesanyákért

Kérjük bizalommal a mennyei Atyát, hogy árassza kegyel­mi ajándékait minden édesanyára. Add Urunk a keresztény édes anyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére jó példát adjanak. Add meg Urunk az édesanyáknak a lelki erősség kegyelmét, hogy áldozatos lélekkel szolgálják gyermekeik földi és örök boldog­ságát. Add meg Urunk a keresztény édesanyáknak a türelem kegyel­mét, hogy kedvüket ne veszítsék, ha nem látják azonnal nevelő munká­juk eredményét. Add meg Urunk az édesanyáknak az Isten és emberszeretet kegyelmét, hogy gyermekeik tőlük tanulják meg az első és legfőbb parancsolatot. Adj Urunk a gyermekeket áldásodként fogadó, és őket neked nevelő édesanyákat. Adj Urunk a gyermekekbe engedelmes, szülőket szerető szívet, hogy az édesanyák megtapasztalják, hogy fáradozásuk, áldozatvál­lalásuk nem volt hiábavaló. Adj Urunk örök jutalmat a földi életből már elköltözött édes­anyáknak.

Mennyei Atyánk! Akitől a földi és örök életünk származik. Vedd gondviselő oltalmadba az édesanyákat gyermekeikkel együtt, hogy az igaz hitet megőrizzék, és mindig parancsaid útján járjanak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen

 

 1. Ének

Amíg szívem dobog Szűz Mária,

nem szűnik szeretni téged soha.

Szívem szerelme, hódolat szaván

sóhajt fel hozzád: üdvözlégy anyám!

 

 1. Édesapákért

Istenünk, az élet és a munka sok édesapát elszólít mindennap családja köréből. Így tud számukra szebb és boldogabb életet teremteni, de ne engedd, hogy az idő és a távolság elszakítsa szívüket hitves­társuktól és gyermekeiktől. Add, hogy becsületes munkával mindegyikük becsületet hozzon nevére és családjára. Segítsd őket úgy élni a sok-sok kísértés között is, hogy tiszta szemmel nézhessenek hitvestársuk és gyermekeik szemébe, és nyugodt lélekkel ölelhessék szívükre mindannyiukat. Istenünk, te áldottad meg a hitvestársak szerelmét, őrizd meg bennük a szeretetet és hűséget, őrizd meg életüket, és egészségüket. Őrizd meg hitüket, hogy a nagy kenyérhajszában se feledjék soha: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de elvész a lelke”. Inkább legyen családjaink élete szerényebb, de őrizd meg az édesapákat családjuk örömére. Segítsd a család tagjait úgy élni, hogy munkájukból fáradtan hazatérve, otthon erőt merítsenek a további munkához, küzdelemhez, hűséghez és helytálláshoz. Legyen minden édesapa pártfogója és segítője szent Fiad nevelő­atyja, a szent Család őre, és minden család védőszentje, Szent József. És legyen segítője és pártfogója a Szentcsalád szíve, Jézusunk szent Anyja, a boldogságos Szűz Mária. Amen.

 

 1. Ének (dallam: Jézus szíve, legtisztább szív)

Rózsafüzér Királynéja, boldogságos szent Szűz,

A szeretet aranylánca bennünket hozzád fűz.

Azért jöttünk nagy örömmel a te lábaidhoz, hogy megnyerjük áldásodat minden dolgainkhoz.

 

 1. Gyermekekért

Urunk, Istenünk! Szülők, nagyszülők, letérdelnek most előtted. Mindannyiunk szíve vágya, hogy azokat a gyermekeket, akiket ránk bíztál, hozzád elvezessük. Mindenekelőtt a szülők számára kérünk igaz, önzetlen, kiáradó szeretetet, hogy áldásodként fogadják a gyermekeket. Hallják meg, Jézus szavát: „Aki pedig egyet is befogad e kicsinyek közül, az engem fogad be.” Érezzék kitüntetésnek, ha megbízol bennük és emberi életet bízol rájuk. Érezzék felelősségüket, hogy az életnek indult magzatot földi és örök életre szántad, és ezt az életet kioltani égbekiáltó bűn szent akaratod ellen. Adj türelmet a szülőknek, nagyszülőknek, akikre rábíztad gyer­mekeid nevelését. Kicsiny kortól kezdve tanítsák meg őket arra, hogy Te mennyei Atyjuk vagy, aki mérhetetlenül jobban szereted őket minden embernél. — Olyan féltő gonddal nevelgessék, hogy ne csak kiskorban, de később is be tudják mutatni neked, a gyermekek égi Atyjának. Nyisd meg a kicsinyek értelmét, hogy minél előbb felismerjék jóságodat — erősítsd meg a nagyobbak akaratát, hogy a megismert jót készségesen meghallgassák és kövessék. Téged megismerve, parancsa­id szavára hajolva, legyenek Istent és embert szerető felnőttekké, akikben kedved telik és akikre, mint szüleikre, új életpalántákat bízol, hogy általuk gyarapodjék Isten népe, Isten országa. Szűz Mária, égi Édesanyánk, légy az édesanyák példaképe. Szent József, a szentcsalád gondos atyja, légy minden édesapa mintaképe. És Te, Urunk Jézus, aki előtt térdelünk, légy minden gyermek igazi barátja és eszménye. Aki élsz és uralkodol mindörökkön öröké. Amen.

 

 1. Ének

(Dallam: Közelebb, közelebb…)

Szeretlek, Szűzanyám szívből téged,

Szeretve köszöntöm jóságos szíved.

Legnagyobb boldogság, ha bátran zengi szám,

Szeretlek mindenkor, édes Szűzanyám.

 

 1. Fiatalokért

Istenünk! Ahogyan a gyermekek nőnek, úgy tágul látókörük, úgy tárul fel előttük egyre több és több a te Szép világod titkaiból. Ne en­gedd, hogy a Te életed és a te üzeneted örökre titok maradjon előttük. Segítsd őket, hogy a jó szülők és a lelkiatyák vezetésével megis­merjék és egyre jobban megszeressék Jézust, aki az Út, az Igazság és az Élet. Segítsd a fiatalokat és szüleiket, hogy elfogadják a mindan­nyiunkért életét áldozó Krisztus üzenetét: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de elveszíti a lelkét”: és az örök életért készek legyenek mindenről lemondani, de Téged és hitüket ne adják oda soha, senkinek és semmiért. Segítsd egyházközségünk minden fiatalját, hogy amint előre­haladnak a világi tudományokban, úgy haladjanak előre a vallási isme­retekben is, egyre érettebb és felnőttebb értelemmel keressék és hallgassák meg üzenetedet és — mindenkor keresve a földi boldogságot is — közeledjenek Feléd, az örök boldogságra vezető úton. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

 

 1. Ének

Óh Nagyasszony, nemzetünk remé­nye,

rád szegezzük könnytelt szeme­ink.

Veszni indult István öröksége.

Szép kertedben ős erényeink.

Szállj közénk és sírj te is velünk,

vigasztald és mentsd meg nemzetünk.

 

 1. Öregekért

Imádkozzunk idős testvéreinkért, hogy az öregkor ne megkese­redésükre, hanem az élet Szép befejezésére szolgáljon. Hogy észrevegyék az élet sok szépségét is, amit Isten csak az idős embereknek tartogat. Hogy élvezzék azt a lelki nyugalmat, amiben csak egy teljesen lehiggadt, Öreg embernek lehet része. Hogy megtalálják a módját annak. hogyan tudnak hasznára lenni a családnak, szomszédoknak, egyházközségnek, így életük ne váljon feleslegessé. Hogy életük büneit beismerj ék, és azokért irgalmadban bízva vezekeljenek. Hogy az öregkorban se legyenek egyedül, hanem mindig érezzék, hogy Te, Urunk velük vagy. Ha a munka már kiesik kezükből, az imádságban, mint leghasznosabb foglalkozásban, találják meg életük értékét. Hogy az öregkorral járó betegségeket, megpróbáltatásokat gondviselésedbe vetett bizalommal viselj ék. Hogy családtagjaiktól őszinte megbecsülést és törődést kapjanak. Hogy életük végén hívó szavad, kegyelmed találja őket. Hogy idős, beteg sorstársaiknak ők maguk legyenek igazi vigasztalói. Urunk, Istenünk! Mentsd meg minden korban előrehaladott testvérünket attól, hogy az öregséget csapásodnak érezze. Adj szívükbe Irántad igaz szeretetet, és akkor végső napjaik is örömteliek, békések, a hazatérők reményével teltek lesznek. Áldd meg őket Urunk, szent Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

 

 

 1. Ének

Óh Mária, Isten anyja, énnekem is jó anyám.

Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és korán.

Bánatomban, örömömben, jó s balsorsban csak ezt zengem;

üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária.

 

 1. Betegekért

Jóságos Jézus, te az Írás bizonysága szerint minden beteget meggyógyítottál, aki bizalommal fordult hozzád, hallgass meg minket is. Betegeinkért könyörgünk Hozzád. Ők biztosan nem szeretnek úgy, mint Lázár, akit a halálból is visszahozott hatalmad és szereteted, de akikért hozzád könyörgünk, nemcsak a mieink, hanem a tieid is Uram. Testvéreid, hiszen mennyei Atyád gyermekei, kelt, hogy szeresd őket. És ha így van, Máriával és Mártával mondjuk: Uram, akiket szeretsz, betegek, jöjj és gyógyítsd meg őket. Nekünk pedig adj türelmet, hogy gondviselő szeretetünkkel könnyíteni tudjuk betegeink keresztjét, míg velük együtt nem adhatunk hálát gyógyulásuk kegyelméért. Amen

 

 1. Ének

(Dallam: Mondj szívem dalt…)

Hódolattal száll az ének, hozzád, édes Szűzanyánk!

Magasztalva áldunk téged, kegyes égi pátrónánk.

Téged dicsér mindörökre híveidnek szózata.

Köszönjük, hogy itt vagy köztünk besnyői szép Szűzanya.

 

 1. Hazánkért

Boldogságos szent Szűz, Nagyasszonyunk és Édesanyánk! Szent István király halála óráján Neked ajánlotta életének nagy művét, a zsenge magyar kereszténységet, országát és koronáját. Beléd helyezte minden reményét és nem csalatkozott. Te megvédted történelmének legváltságosabb perceiben kilenc századon keresztül a magyart. Első szent Királyunk példájára mi is Hozzád fordulunk. s ma Újra Neked, a te Szeplőtelen Szívednek ajánljuk a magyar kereszténységet, édes magyar hazánkat. Gyermeki bizalommal zárjuk szeplőtelen édesanyai Szívedbe országunkat és népünket egye­sítve felajánlásunkat szentséges Atyánk felajánlásával, aki a világot Szeplőtelen Szívednek szentelte, és esdve kérünk, vedd oltalmadba örökségedet. Ne tekintsd vétkeinket, melyekkel szent Fiad Szívét és a Te szeplőtelen Szívedet annyiszor megbántottuk. Te a tévelygő gyerme­keidnek is jóságos Édesanyja vagy és szeplőtelen Szíved a bűnösök menedéke. Megbocsátó édesanyai szeretetedben bízva, s első szent Királyunk érdemeire hivatkozva, töredelmes lélekkel kérünk az egész magyar nép bűneiért bocsánatot. Ígérjük, hogy szeplőtelen Szíved tiszteletét és engesztelését hazánkban minden erőnkkel előmozdítjuk. Szent István király példájára apostolkodunk, hogy eljöjjön a lelkekben Isten országa, az igazság és élet országa, a szentség és kegyelem országa, az igazságosság, a szeretet és béke birodalma, amelyben Krisztus a király és Te vagy a Királyné, Édesanyánk és világ Királynője! Alázattal kérünk, áraszd ki mindnyájunkra édesanyai Szíved nagy szeretetét, amely a jókat buzgókká, a bűnösöket igazzá teszi. Te, aki minden kegyelem közvetítője vagy, esdd ki számunkra az Egyhá­zunk szabadságát, a lelkek békéjét és magyar hazánk felvirágoztatását. Adj szentéletű papokat és apostoli lelkületű világiakat, hogy rajtuk keresztül meginduljon a kegyelem áramlása Szent István országában, amely a Te országod. Ne méltatlanságunkat nézd, hanem édesanyai Szíved mérhetetlen jóságát, fogadd felajánlásunkat, mint egykor Szent István felajánlását kegyesen fogadtad. Szánj meg minket, Szegény, meggyötört, elesett magyarokat és könyörögd ki számunkra Istentől az igazságosság és szeretet diadalát. Ámen.

 

 1. Ének

Nagyasszonyunk, hazánk reménye,

bús nemzeted zokogva esd.

Nyújtsd irgalom, jobbod feléje,

botlásiért óh meg ne vesd.

Mi lesz belőlünk, hogyha elhagysz,

bús árvaságunk sírba her­vaszt.

Minden reményünk csak te vagy.

Szent Szűzanyánk, Szent Szűzanyánk,

óh, el ne hagyj!

 

 1. Békéért

Téged, Istennek Anyja meghat a világnak és a lelkeknek Oly sok nyomorúsága: apáknak, anyáknak. házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja és bánata. Téged, Ó Istenanya, meghat az oly sok élte virágában kisiklott ember, akiket meggyötörtek és haldokolnak: az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Te, irgalmasság Anyja, eszközöld ki Istentől számunkra a békét. Esedezd ki számunkra mindenekelőtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Béke Királynője, add a világnak a fegyverek és a lelkek békéjét, hogy a rend és béke nyugalmában virágozzék az Isten országa.

 

 1. Ének

Béke fejedelme, Szentséges Iste­nünk,

Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.

Békét adj szívünknek, békét családunknak,

békét nemzetünknek, békét a világnak!

 

22. Halottakért

Praeorator 163. oldal.

 

23.

Szűz Szülője Istennek Engedd, hogy Tied legyek. Tied élet’ s halálban, Tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Anyám, Tebenned bízom és remélek, Anyám, Teutánad epedek! Anyám, Te, jóságos, kegyelmezz! Anyám, Te, hatalmas, védelmezz! Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas! Akarsz is segíteni, Ó, irgalmas! Kell is segítened, ó, hűséges! Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes! Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, Szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke! Föld reménye, mennynek ékessége! Ki kérte segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben! Biztosan állítom életben és halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban! Azért hiszem, és meghalok ezen hitemben Hogy veled leszek ó, Anyám fenn a mennyben. Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy tied legyek. Tied élet’ s halálban, tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

 

Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya! Keservét, a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáit gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!.Amen.

 

24. Ének

Képed előtt térdel Anyám gyermeked,

aki teljes szívből téged hőn szeret.

Anyám kérlek ne felejts, gyermeked el nem felejt,

Anyám kérlek ne felejts, gyermeked el nem felejt.

 

25. Elköszönő ima a kegyhelytől

Égi Édesanyánk! Földi életutun­kon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áldd meg otthonunkat, családunkat, községünket, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellensége­inket. Áldd meg kezünk munkáját. Térítsd szent Fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket s bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat és özve­gyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket. Gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat. Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét. Áldd meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet. békét. boldogságot. Engedd, hogy Szent Ist­ván népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - égi Anyánk - szeressen és tiszteljen. Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásod­dal a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre. Engedd, hogy ősi kegyhelyeden még sokszor meglát­hassuk angyali arcodat és hódol­hassunk szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.

 

26. Ének Dallam: Bús magyarok…

A templomban áll egy szobor, Szűz Mária szobra,

Odamegyek alkonyatkor, lehajlok a porba.

Bűneimnek terhe alatt összecsuklik térdem,

imádkozz a bűnösökért, imádkozzál értem.

 

Megvallom a bűneimet, lerogyok a földre,

0, ne engedj Szűz Mária elveszni örökre.

Szánj meg engem Édesanyám, szent kezed nyújtsd felém,

Szobrod előtt megfogadom hű leszek mindig én.

 

Elcsendesül a földi zaj, nyugodtabb a lélek,

Elköszönök Máriától, de még visszanézek

Mosoly ül a szobor arcán, mintha fényes lenne,

Mária nem hagy el minket, akik bízunk benne.

 

Reményt öntött a szívembe Mária mosolya,

Tudom engem is meghallgat és nem hagy el soha.

Velem lesz majd, ha szememre reá száll az álom,

És akkor is ha majd egyszer örökre lezárom.

 
 Statisztika

Most: 2
Összes: 80569
30 nap: 1534
24 óra: 61